Akty prawne

Bezpieczeństwo Zdrowotne Wody


 1. Przepisy ogólne,

 2. Przepisy dotyczące wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,

 3. Przepisy dotyczące kąpielisk.
   


 1. Przepisy ogólne
 • Ramowa Dyrektywa Wodna (FDW) - Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz. U. L 327 z 22.12.2000)*,
   
 • Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1412), 
   
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie wykazu stacji sanitarno-epidemiologicznych wykonujących badania laboratoryjne i pomiary ze wskazaniem obszaru (Dz.U. Nr 55, poz. 336).

 1. Przepisy dotyczące wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
 • Dyrektywa Unii Europejskiej z 3 listopada 1998 r. dotycząca jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi nr 98/83/WE (Dz.U. L 330 z 5.12.1998),  
   
 • Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. (Dz. U. z 2015 r. poz. 139),
   
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.Nr 61, poz. 417 z późn. zm.),
   
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z 27 listopada 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia (Dz.U. Nr 204, poz. 1728)
 1. Przepisy dotyczące kąpielisk

 • Dyrektywa 2006/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lutego 2006 r. dotycząca zarządzania jakością wody w kąpieliskach i uchylająca dyrektywę 76/160/WE (Dz.U. L 64 z 4.3.2006),
   
 • Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U z 2015 r. poz. 469)
   
 • Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne (Dz.U. Nr 44, poz. 253),
   
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U. Nr 86, poz. 478 z późn. zm.),
   
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ewidencji kąpielisk oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli (Dz.U. Nr 91, poz. 527 z późn. zm.),
   
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie profilu wody w kąpielisku (Dz.U. Nr 36, poz. 191),
 • Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz.U. Nr 208, poz. 1240 z późn.zm.).
   
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne (Dz.U. Nr 0, poz. 261)
 • Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania funkcjonariuszom organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz.U. 2014 r., poz. 282)

 


*Oryginalne teksty oraz tłumaczenia wspólnotowych aktów prawnych opublikowanych w Dzienniku Urzędowym UE dostępne są na stronie internetowej Komisji Europejskiej: http://ec.europa.eu/legislation/index_pl.htm

Data utworzenia: 2012-01-01
Autor: Jachimowicz Lukasz
Ostatnia aktualizacja: 2015-10-27, przez Parafińska Katarzyna
Polecane strony
     
 
 
 

           


© Główny Inspektorat Sanitarny 2012


Główny Inspektorat Sanitarny tel. +48 22 536 10 00; fax +48 22 635 92 90
ul. Targowa 65, 03-729 Warszawa e-mail: inspektorat@gis.gov.pl