rozp. 669/2009 - wyznaczone miejsce wprowadzenia (DPE)


 

Akty prawne dot. granicznej kontroli sanitarnej

 


Rozporządzenie Komisji (WE) nr 669/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwiększonego poziomu kontroli urzędowych przywozu niektórych rodzajów pasz i żywności niepochodzących od zwierząt i zmieniające decyzje 2006/504/WE
 
        


Rozporządzenie obejmuje towary z różnych państw trzecich, które na podstawie znanych lub powstających zagrożeń są poddawane wzmożonym kontrolom w miejscu wprowadzenia na terytorium Wspólnoty

Importer powiadamia właściwy organ w wyznaczonym miejscu wprowadzenia DPE wypełniając I część wspólnotowego dokumentu wejścia CED

Kontrola dokumentacji wszystkich przesyłek oraz kontrole identyfikacyjne i bezpośrednie odbywają się z częstotliwością podaną w załączniku do rozporządzenia 669/2009

 


Miejsca wprowadzenia wyznaczone zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji nr 669/2009
(Points of entry designated in accordance with the provisions of Commission Regulation No 669/2009)

 


 

Data utworzenia: 2012-10-11
Autor: Kędra Anna
Ostatnia aktualizacja: 2015-03-11, przez Kędra Anna
Polecane strony
     
 
 
 
 

© Główny Inspektorat Sanitarny 2012


Główny Inspektorat Sanitarny tel. +48 22 536 10 00; fax +48 22 635 92 90
ul. Targowa 65, 03-729 Warszawa e-mail: inspektorat@gis.gov.pl