Wyznaczone miejsce wprowadzenia (DPE) - rozp. 669/2009; 884/2014; 885/2014; 2015/175; 322/2014; dec.2011/884


 

Akty prawne dot. granicznej kontroli sanitarnej

 


Wyznaczone miejsce wprowadzenia (DPE) - rozp. 669/2009; rozp. 884/2014; rozp. 885/2014; rozp.2015/175; rozp. 322/2014; dec.2011/884
(Points of entry designated in accordance with the provisions of Commission Regulation No 669/2009; 884/2014;  885/2014; 2015/175; 322/2014; 2011/884)


 


 1. Rozporządzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt

   
 2. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 669/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwiększonego poziomu kontroli urzędowych przywozu niektórych rodzajów pasz i żywności niepochodzących od zwierząt i zmieniające decyzje 2006/504/WE
 3. Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE)  2015/175 z dnia 5 lutego 2015 r. ustanawiające, ze względu na ryzyko zanieczyszczenia pentachlorofenolem i dioksynami, szczególne warunki mające zastosowanie do przywozu gumy guar pochodzącej lub wysłanej z Indii
   
 4. Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 884/2014 z dnia 13 sierpnia 2014 r. nakładające specjalne warunki dotyczące przywozu niektórych rodzajów pasz i żywności z niektórych państw trzecich w związku z ryzykiem zanieczyszczenia aflatoksynami i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1152/2009

   
 5. Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 322/2014 z dnia 28 marca 2014 r. wprowadzające specjalne warunki regulujące przywóz paszy i żywności pochodzących lub wysyłanych z Japonii w następstwie wypadku w elektrowni jądrowej Fukushima
 6. Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 885/2014 z dnia 13 sierpnia 2014 r. ustanawiające szczególne warunki mające zastosowanie do przywozu ketmii jadalnej i liści curry z Indii oraz uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 91/2013
   
 7. Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie środków nadzwyczajnych w odniesieniu do niedozwolonego genetycznie zmodyfikowanego ryżu w produktach z ryżu pochodzących z Chin i uchylająca decyzję 2008/289/WE (2011/884/UE)

<< Powrót

Data utworzenia: 2012-10-11
Autor: Kędra Anna
Ostatnia aktualizacja: 2015-05-07, przez Kędra Anna
Polecane strony
     
 
 
 
 

© Główny Inspektorat Sanitarny 2012


Główny Inspektorat Sanitarny tel. +48 22 536 10 00; fax +48 22 635 92 90
ul. Targowa 65, 03-729 Warszawa e-mail: inspektorat@gis.gov.pl